Seuraa meitä!

Markkinointirekisterin tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Topi-Keittiöt Oy (y-tunnus: 2698933-9)
Kalajoentie 306
85100 KALAJOKI
puh. 08 469 5500
sähköposti: info@topi-keittiot.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riitta Ojala-Fors
c/o Topi-Keittiöt Oy
puh. +358 50 5959 111

Topi-Keittiöt Oy on tullut tietosuojaselvityksessään siihen tulokseen, että sen ei tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

3. Rekisterin nimi
Topi-Keittiöt Oy:n markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista WWW-sivuilta tai osoiterekistereistä. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään Topi-Keittiöt Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema yrityksessä sekä muut markkinointiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Markkinointirekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista WWW-sivuilta ja osoiterekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Topi-Keittiöt Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa Topi-Keittiöt franchising-ketjuun kuuluville yhtiölle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Topi-Keittiöt Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.

8. Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin Topi-Keittiöt Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.
Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun henkilön henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Rekisteristä vastaava henkilö johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13. Tietojen poistaminen ja säilytysaika
Topi-Keittiöt Oy poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Topi-Keittiöt Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot.

Henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Topi-Keittiöt Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.