Topi-Keittiön markkinointirekisterin tietosuojaseloste - Topi-Keittiöt

1. Rekisterinpitäjä
Topi-Keittiöt Oy (y-tunnus: 2698933-9)
Kalajoentie 306
85100 KALAJOKI
puh. 08 469 5500
sähköposti: info@topi-keittiot.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riitta Ojala-Fors
c/o Topi-Keittiöt Oy
puh. +358 50 5959 111

Topi-Keittiöt Oy on tullut tietosuojaselvityksessään siihen tulokseen, että sen ei tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

3. Rekisterin nimi
Topi-Keittiöt Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi sekä asialliseen yhteyteen perustuvan asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään Topi-Keittiöt Oy:n asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja, joita voivat olla nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, kieli, asiakasryhmä, työnantaja, asema yrityksessä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen ja markkinointiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään ja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä. Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista verkkosivuilta ja osoiterekistereistä.

7. Evästeet
Rekisterinpitäjän kotisivuilla on käytössä kolmannen osapuolen sivustoanalytiikka- ja markkinointijärjestelmä (Google Analytics). Järjestelmä kerää kävijöistä evästeiden avulla tietoa, jota ei kuitenkaan käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, vaan kotisivujen ja palveluiden kehittämiseen. Google Analytics välittää ja säilyttää tiedot omalla palvelimellaan.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Topi-Keittiöt Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa Topi-Keittiöt franchising-ketjuun kuuluville yhtiölle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Topi-Keittiöt Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.

Topi-Keittiöt Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Topi-Keittiöt Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Topi-Keittiöt Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Topi-Keittiöt Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

9. Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin Topi-Keittiöt Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Rekisteristä vastaava henkilö johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

14. Tietojen poistaminen ja säilytysaika
Topi-Keittiöt Oy poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Topi-Keittiöt Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot.

Henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Topi-Keittiöt Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

15. Tietosuojaselonteen hyväksyntä
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 23.1.2019